فرصت های مطالعاتی

فرصت های مطالعاتی ارائه شده از وزارت نفت

 

فرصت‌های مطالعاتی جدید اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت 

 

اولویت‌ها، محورهای تخصصی و موضوعات مورد نیاز وزارت نفت

 

نامه اطلاع‌رساني فرصت‌هاي معرفي شده از وزارت نفت

فایل 1

فایل 2