معاون مدیر امور پژوهشی


دکتر محمد مهدی شهبازی
- معاون مدیر امور پژوهشی -
تحصیلات : دکتری تخصصی- برق

ایمیل : m.shahbazi@basu.ac.ir

تلفن : 081-38380897


داخلی : 415