5 اسفند روز مهندس بر همه مهندسین تلاشگر مبارک

24 02 2020 23:53
کد خبر : 6898490
تعداد بازدید : 196

شکوفایی تمدن بشر ، برآیند ایده های مهندسین تلاشگر است، 5 اسفند روز مهندس برهمه مهندسین تلاشگر مبارک

 

شکوفایی تمدن بشر، برآیند ایده های مهندسین تلاشگر است، 5 اسفند روز مهندس بر همه مهندسین تلاشگر مبارک