طبق نامه شماره 17477/49/1403/ص شهرداری زنجان در نظر دارد تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری را به مشاور واجد شرایط واگذار نمایید. 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی  لینک کلیک  نمایید.